УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ  УМБАЛ – ПЛЕВЕН

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  И КАДРИ

Клиниката по онкологична хирургия се разполага на територията на Онкологичния център. Основните дейности в практическо направление на клиниката са:

 

ТРЕТИРАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

 

РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Дизайнът на диагностично-лечебния процес при рак на млечната жлеза се промени значително през последните години. Онкопластичната идея стана емблематична за съвременно мислене, а нейната реализация - доказателство за отличен кадрови и организаторски потенциал  на структурите, третиращи това заболяване. За нашия екип иновациите, свързани с това направление станаха рутинни. Така например от инвазивнодиагностичните методи дебелоигленната гилотинна биопсия вече е първата стъпка при съмнителни за рак лезии. По този начин на патологоанатома се предоставя тъканен материал за предоперативно изследване на рецепторния и HER 2 статуса на тумора.

Биопсията на аксиларните сентинелни лимфни възли е важен елемент от възприетия в клиниката органосъхраняващ подход при РМЖ.

Специалистът по образна диагностика прецизира степента на риск за карцином и заедно с хирурга участва в инвазивната претерапевтична диагностика на палпиращите се и непалпиращите се лезии, съмнителни за карцином.

Патологоанатомът представя ценна  интраоперативна и постоперативна информация

за резекционните граници в полза на онкологичната радикалност.

Онкопластичният хирургичен екип планира операцията на базата на

многобройните  клинични данни за заболяването и анатомометричните

данни за млечните жлези и пациентката.  Екипът познава голяма част от

многото на брой онкопластични хирургични стратегии и извършва операциите, базирайки се на екзактното владеене на оперативните техники.

За постигане на по-добри резултати при третирането на РМЖ е изграден интердисциплинарен колегиум по онкопластичен подход Плевен-София 2011. Чрез координиране на дейността му на конферентен и телекомуникационен принцип специалистите от различните профили(хирургия, пластична хирургия, образна диагностика, патологоанатомия, генетика, лъчелечение, химиотерапия) дават предложението си за оптимизиране на диагностично-лечебния процес при отделните пациентки с цел индивидуализиране на терапията при всяка от тях. Така се постига по-голям успех в лечението на онкопластичното заболяване, добри козметични резултати и съхраняване на функционалността на женските гърди.

ТРЕТИРАНЕ НА ХИРУРГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ

Клиниката е внедрила в практиката най-съвременните постижения в хирургичното третиране на рака на стомаха, дебелото и право черво.

Предоперативната лъчетерапия, тоталната мезоректална ексцизия и ултраниските предни резекции са утвърдени стандарти при рак на ректума. Неоадювантната химиотерапия при авансирал карцином на дебелите черва вече заема полагащото й се място. Използването на автоматично извършване на анастомозите пести време и създава по-голяма сигурност.

ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ

Към иновациите при третирането на заболяванията на гастро-интестиналния

тракт принадлежат и лапароскопските операции. Чрез тях се постига онкологична сигурност еднаква с тази при отворената хирургия, но превъзходството им по отношение на травматичността и  съхраняване на

функционалността на органите е голяма. В клиниката е внедрено приложението на лапароскопската  хирургия и при извършване на холецистектомия,  операции на хернии на коремната стена, отстраняване на части на дебелото и правото черво, лапароскопско стадиране и биопсии. През 2014г. клиниката започна успешно осъществяването на роботизирана хирургия  с DA VINCI SI система. Проф. Делийски, д-р Димитров, д-р Нанев са част от екипа по роботизирана хирургия към УМБАЛ – Плевен.

ОНКОПЛАСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ И ПРЕКАНЦЕРОЗИТЕ НА КОЖАТА

По това направление в клиниката са внедрени съвременните постижения в инвазивните диагностики и хирургичното и комплексното лечение на тези заболявания.. прилага се точна терапевтична морфологична диагностика, а при индикации за операция се извършват радикални операции с постигане на максимално благоприятен резултат по отношение на функцията и естетиката на третираната област. При необходимост от оперативна намеса върху регионалната лимфна система се прилага в целия спектър на оперативни подходи – сентинелна дисекция и дисекция на възлите от следващите нива във всеки регион (мишници, ингвиноилиачни, шийни и т.н.)

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНАТА В КЛИНИКАТА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

Клиниката разполага с модерна апаратура и подходящ инструментариум за извършване на големи по обем и сложност операции по открит, лапароскопски и роботизиран  начин.

Инструментариумът за извършване на онкопластични  операции е специален. С него се извършва прецизно пластично-реконструктивния етап на онкопластичната операция.

 

Клиниката разполага с екип от висококвалифицирани кадри –  професор, гл. асистент, асистенти, докторанти и хирурзи с голям опит в общата и онкологичната хирургия. Специалистите по здравни грижи имат допълнителна профилна квалификация в областта на онкологията и онкопластичната хирургия.

 

 

СПЕЦИАЛИСТИ:

Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н.

Началник на клиниката

_

 

Специалист по хирургия и онкология.

Провел многократни специализации във водещи университети в чужбина (Германия, Австрия, Турция, Англия)

Допълнителна професионална ориентация в клинико-практичен и научен аспект:

 

Оперативно лечение на хирургическите заболявания на стомаха, червата, правото черво и ануса, лапароскопска хирургия на жлъчния мехур и стомашно-чревния тракт, съвременна диагностика и лечение на заболяванията на млечната жлеза, включително и сентинелнните лимфни възли и онкопластичен подход при рак на млечната жлеза  и кожата, заболявания на щитовидната жлеза, лапароскопска хирургия, роботизирана хирургия на коремните органи.

Д-р М. Енчев

_

Главен асистент

Специалност по хирургия и онкология

Дългогодишен опит в областта на хирургията на млечната жлеза и стомашно- чревния тракт.


Д-р Г. Вълчева

_

 

Специалист по хирургия и онкология.

Дългогодишен опит в областта на общата хирургия. Задълбочаване на познанията в областта на онкохирургията на стомашно-чревния тракт и млечната жлеза, лапароскопската хирургия на жлъчния мехур и стомашно-чревния тракт.

 

Д-р Д. Димитров, д.м.


_

 

Асистент

Специалност по хирургия

Специализации в Германия, Турция, Хърватия, Англия, Италия, Китай

Задълбочаване на научни и практични знания в областта на хирургията на дебелото черво, стомах и млечната жлеза. Лапароскопска хирургия на стомашно-чревния тракт, херниите на предната коремна стена и роботизирана хирургия на рака на дебелото черво. Част от екипа въвел успешно приложението на ХАЙФУ техниката в областта на онкологията.

 

Д-р В. Нанев

_

 

Асистент

Специалност по хирургия

Специализации в Германия, Швейцария

Задълбочаване на научни и практични знания в областта на хирургията на стомашно-чревния тракт и млечната жлеза. Лапароскопска хирургия на стомашно-чревния тракт и херниите на предната коремна стена, роботизирана хирургия на коремните органи.

 

 

Д-р Ив. Петрова

Хирург, задочен докторант. Задълбочено проучване на заболяванията на млечната жлеза и онкопластичния подход

 

Д -р Н. Ковачев

Редовен специализант

Курсове по онкология – Гърция 2009; Полша 2013; Europe school of Oncology

Задълбочено проучвани на заболяванията на  млечната жлеза, колоректална хирургия,

Хирургична онкодерматология и лимфна дисекция

 

Ст. м. с. Изабела Георгиева

Специалност Управление на здравни грижи, магистър.

 

 

КОНТАКТИ: Плевен, ул.”Георги Кочев”8А Клиника по онкологична хирургия, Тел. 064/886 244; Факс: 064/ 886242

 

 
You are here: Начало ОНКОХИРУРГИЯ