УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И КАДРИ

Клиниката по онкологична хирургия се разполага на територията на Онкологичния център. Основните дейности в практическо направление на клиниката са:

 

 

 


ТРЕТИРАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА.

РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Дизайнът на диагностично-лечебния процес при рак на млечната жлеза се промени значително през последните години. Онкопластичната идея стана емблематична за съвременно мислене, а нейната реализация - доказателство за отличен кадрови и организаторски потенциал на структурите, третиращи това заболяване. За нашия екип иновациите, свързани с това направление станаха рутинни. Така например от инвазивнодиагностичните методи дебелоигленната гилотинна биопсия вече е първата стъпка при съмнителни за рак лезии. По този начин на патологоанатома се предоставя тъканен материал за предоперативно изследване на рецепторния и HER 2 статуса на тумора.

Биопсията на аксиларните сентинелни лимфни възли е важен елемент от възприетия в клиниката органосъхраняващ подход при РМЖ.

Специалистът по образна диагностика прецизира степента на риск за карцином и заедно с хирурга участва в инвазивната претерапевтична диагностика на палпиращите се и непалпиращите се лезии, съмнителни за карцином.

Патологоанатомът представя ценна интраоперативна и постоперативна информация за резекционните граници в полза на онкологичната радикалност.

 

Онкопластичният хирургичен екип планира операцията на базата на многобройните клинични данни за заболяването и анатомометричните данни за млечните жлези и пациентката. Екипът познава голяма част от многото на брой онкопластични хирургични стратегии и извършва операциите, базирайки се на екзактното владеене на оперативните техники.

За постигане на по-добри резултати при третирането на РМЖ е изграден интердисциплинарен колегиум по онкопластичен подход Плевен-София 2011. Чрез координиране на дейността му на конферентен и телекомуникационен принцип специалистите от различните профили(хирургия, пластична хирургия, образна диагностика, патологоанатомия, генетика, лъчелечение, химиотерапия) дават предложението си за оптимизиране на диагностично-лечебния процес при отделните пациентки с цел индивидуализиране на терапията при всяка от тях. Така се постига по-голям успех в лечението на онкопластичното заболяване, добри козметични резултати и съхраняване на функционалността на женските гърди.

ТРЕТИРАНЕ НА ХИРУРГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ


клиниката е внедрила в практиката най-съвременните постижения в хирургичното третиране на рака на стомаха, дебелото и право черво.

Предоперативната лъчетерапия, тоталната мезоректална ексцизия и ултраниските предни резекции са утвърдени стандарти при рак на ректума. Неоадювантната химиотерапия при авансирал карцином на дебелите черва вече заема полагащото й се място. Използването на автоматично извършване на анастомозите пести време и създава по-голяма сигурност. Внедрено е използването на ултразвуков дисектор при тези операции.

ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ

Към иновациите при третирането на заболяванията на гастро-интестиналния

тракт принадлежат и лапароскопските операции. Чрез тях се постига онкологична сигурност еднаква с тази при отворената хирургия, но превъзходството им по отношение на травматичността и съхраняване на функционалността на органите е голяма. В клиниката е внедрено приложението на лапароскопската хирургия и при извършване на холецистектомия, операции на хернии на коремната стена, рак на дебелото черво и ректума.

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНАТА В КЛИНИКАТА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

Клиниката разполага с модерна апаратура и подходящ инструментариум за извършване на големи по обем и сложност операции по открит и лапароскопски начин.

Инструментариумът за извършване на онкопластични операции е специален. С него се извършва прецизно пластично-реконструктивния етап на онкопластичната операция.

Клиниката разполага с екип от висококвалифицирани кадри – професор, гл. асистент, асистенти, докторанти и хирурзи с голям опит в общата и онкологичната хирургия. Специалистите по здравни грижи имат допълнителна профилна квалификация в областта на онкологията и онкопластичната хирургия.

 

КАДРОВИ СЪСТАВ:

_

Проф. д-р Т. Делийски, д.м.н.

Началник на клиниката

Специалист по хирургия и онкология.

Провел многократни специализации във водещи университети в чужбина (Германия, Австрия, Турция, Англия)

Допълнителна професионална ориентация в клинико практичен и научен аспект:

Оперативно лечение на хирургическите заболявания на стомаха, червата, правото черво и ануса, лапароскопска хирургия на жлъчния мехур и стомашно-чревния тракт, съвременна диагностика и лечение на заболяванията на млечната жлеза, включително и сентинелнните лимфни възли и онкопластичен подход при рак, заболявания на щитовидната жлеза.

_

Д-р М. Енчев

Главен асистент

Специалност по хирургия и онкология

Дългогодишен опит в областта на хирургията на млечната жлеза и стомашно- чревния тракт.

_

Д-р Вл. Рачков

Специалност по хирургия

Дългогодишен опит в областта на общата хирургията. Задълбочаване на познанията в областта на онкохирургията на стомашно-чревния тракт и млечната жлеза, лапароскопска хирургия на жлъчния мехур и стомашно-чревния тракт.

_

Д-р Г. Вълчева

Специалист по хирургия и онкология.

Дългогодишен опит в областта на общата хирургия. Задълбочаване на познанията в областта на онкохирургията на стомашно-чревния тракт и млечната жлеза, лапароскопската хирургия на жлъчния мехур и стомашно-чревния тракт

_

Д-р Д. Димитров, д.м.

Асистент

Специалност по хирургия

Специализации в Германия, Турция, Хърватия

Задълбочаване на научни и практични знания в областта на хирургията на стомашно-чревния тракт и млечната жлеза. Лапароскопска хирургия на стомашно-чревния тракт и херниите на предната коремна стена.

_

Д-р В. Нанев

Асистент

Специалност по хирургия

Специализации в Германия, Швейцария

Задълбочаване на научни и практични знания в областта на хирургията на стомашно-чревния тракт и млечната жлеза. Лапароскопска хирургия на стомашно-чревния тракт и херниите на предната коремна стена.

Д-р Ив. Петрова

Редовен специализант

Задълбочено проучване на заболяванията на млечната жлеза и онкопластичния подход при рак.

Ст. м. с. Из. Георгиева

Специалност Управление на здравни грижи, магистър.

 

 
You are here: Начало ОНКОХИРУРГИЯ