УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ДНИ НА ОТКРИТИ ВРАТИ

По повод Световния ден за борбата с диабета – 14 ноември, Клиниката по ендокринология при УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, с Началник доц. д-р Катя Тодорова, организира „Дни на открити врати”.

Кампанията се осъществява с подкрепата на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен, д-р Наташа Манева и под патронажа на Кмета на Община Плевен, проф. д-р Димитър Стойков, дмн.

В рамките на инициативата в три поредни дни: 11-14 ноември 2012 г. в Клиниката по ендокринология ще бъдат провеждани безплатни  измервания на кръвна захар, гликиран хемоглобин,  телесно тегло и обиколка на талията на болните със захарен диабет и ще бъдат давани индивидуални консултации за постигане и поддържане на по-добър метаболитен контрол.

Мотото на инициативата е „Профилактиката има ключово значение”. Усилията и вниманието ще бъдат насочени към ранна и своевременна диагностика на лицата, застрашени от развитие на захарен диабет.  Затова  Клиниката по ендокринология отваря своите врати и за изследване на лицата  без диабет. Специално внимание ще се отдели на лицата с висок риск за възникване на диабет или такива с известни преддиабетни  състояния, както и родственици по първа и втора линия с диабет, лица над 45 години, жени с диагностициран през бременността гестационен диабет или жени родили деца с тегло над 4500 грама.

На 11, 12 и 13 ноември 2013 г. от 14.30 ч. в Кабинета за обучение на диабетно болните в Клиниката по ендокринология ще бъдат изнесени последователно три публични общообразователни лекции за пациенти на теми: Съвременни аспекти в терапията на втори тип захарен  диабет” на 11 ноември  2013 г., „Ролята на хипергликемията за възникване на диабетните усложнения” на 12 ноември 2013 г. и „Практически насоки в лечението на диабетно болните” на 13 ноември 2013г.

На 11  ноември 2013 г. от 18.00 ч.  ще бъде изнесена публична лекция пред момичета в репордуктивна възраст, страдащи от първи тип захарен диабет и техните близки на тема „Планиране на бременност

На 12 и 13 ноември 2013 г. от 18.00 ч., отново в  Кабинета за обучение на диабетно болните в Клиниката по ендокринология пред  общопрактикуващи лекари и ендокринолози ще бъдат  изнесени две лекции на теми – „Съвременни препоръки за контрол на хипергликемията при захарен диабет тип 2” и    „Предизвикателството да лекуваш пациенти с втори тип захарен  диабет и затлъстяване”.

На 14 ноември 2013 г. ще се поведе и работна среща на тема Битката срещу диабета може да бъде спечелена ако хората и обществото знаят повече”.

Мероприятията ще бъдат проведени под символа на Синият кръг на надеждата „Заедно срещу диабета”, съвместно с представителите на Плевенската пациентска организация, която е член на Българската  Асоциация Диабет и под патронажа на Община Плевен.

Клиниката по Ендокринология е водещото ендокринологично звено в гр. Плевен. В нея се приемат пациенти с всички заболявания от областта на общата ендокринология и обмяната на веществата от региона и цялата страна.

Независимо от общия ендокринологичен профил, върху някои заболявания се поставя акцент: затлъстяване, метаболитен синдром, захарен диабет, заболявания на щитовидната и половите жлези. В областта на захарния диабет се провеждат и клинични изпитания на нови лекарствени средства. През 2012 г. в Клиниката са се лекували 849 души, а специалистите в поликлиничния й кабинет са консултирали над  3980  души.

В клиниката работят 6 лекари, 9 медицински сестри и 4 санитари. Всички лекари са утвърдени специалисти, с висок професионализъм и висок морал. В лечебния процес се използват най-нови и съвременни медикаменти и диагностични методи, като се прилага строго индивидуален подход в лечението, насочен към специфичните нуждите на пациента. Клиниката по Ендокринология разполага с болнични стаи, оборудвани за интензивни грижи с функционални легла, кислородна инсталация, ЕКГ, перфузор. Има  собствен ехограф за УЗД на щитовидна жлеза. Има разработен план и график за регулярно двудневно обучение на лежащо-болните пациенти, консултации и грижи за диабетното стъпало.

Клиниката по Ендокринология е база за обучение на студенти и специализанти по медицина, като в процеса на обучение са включени всички лекари.  Образователния процес се провежда в практическа и научно-приложна насока и е онагледен с най-съвременни средства и помагала.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

По Проект BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България“ осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз стартира нова кампания за набиране на заявления от лекари-специализанти по медицина и лекари-специализанти по дентална медицина за финансиране по проект със срок за кандидатстване 01.10.2013 г. – 15.11.2013 г. с Предстоящо класиране на 18.11.2013 г.

Важно е, че при кандидатстване лекари-специализанти не е нужно да представят трудов договор /съгласно изменение на Наредба № 34/29.12.2006 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, ДВ, бр. 73от 2013 година/.

Как да кандидатствам?

По проекта може да кандидатствате с копие от договора за обучение и
Образец заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България” /което може да изтеглите от сайта на МЗ т. II. Разработени материали, 2.1. Как да кандидатствам

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=468&categoryid=4662&articleid=3652/

 


Документите се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването на адрес "Св. Неделя" №5 или по пощата с обратна разписка. Документите следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан плик с надпис:


За Министерство на здравеопазването
Адрес:

гр. София 1000

пл. "Света Неделя" № 5
Заявление за участие в проект

BG051PO001 - 6.2.18 - 0001 "Нови възможности за лекарите в България".

 

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”

От .................................................................................................................................................

(имена по документ за самоличност)

ЕГН: , гражданство ....................................,

Постоянен адрес: ………............................................................................ ………………........

Адрес за кореспонденция:...........................................................................................................

Телефон за връзка: ……………………..

Е-mail: …………………………………..

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Моля да бъда допуснат/а до участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”.

Обучавам се за придобиване на специалност ………………………………………………….

(посочва се специалността съгласно номенклатурата на специалностите)

съгласно Договор за обучение № …………………. в ………………………………………….

(посочва се висшето училище)

с институция за практическо обучение ………………………………………………………...

Към момента имам сключен трудов договор с …………………………………………………

(посочва се лечебното или здравното заведение или висше училище)

Прилагам следните документи:

1. Копие на Договор за обучение № ……………………

………… 2013г.

гр. София С уважение: ................................

(подпис)

 

 

 

ПРОФЕСОР ДАРИ СРЕДСТВА ЗА РАЗДВИЖВАНЕ НА КЛИНИКАТА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

Средства за раздвижване и инвалидни колички дари проф. Евгения Йорданова на пациентите на Клиниката по неврохирургия при УМБАЛ „Д-р Георги Странски”– Плевен. Дарението ще помогне за по-бързото възстановяване на тежко болни пациенти и ще облекчи работата на персонала, обяви началникът на Клиниката по неврохирургия доц. д-р Йордан Панов. По думите му създателят на Клиниката по хематология на Унтиверситетската болница и едноименната катедра в Медицинския университет – проф. Йорданова и до днес се раздава по начин, който впечатлява и респектира. Жестът й прави още по-силно впечатление на фона на масовата незаинтересованост в обществото, допълни доц. Панов.

Клиниката по неврохирургия при УМБАЛ – Плевен е най-голямото звено специализирано за неврохирургична помощ в Северна България. Над 500 пациенти годишно търсят помощ от доказаните специалисти в него.

 

 

 

ДАРЕНИЕ ОТ ДАНИЯ ПОЛУЧИ УМБАЛ – ПЛЕВЕН

Значително дарение получи УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен. Благородният жест бе извършен от организация в Дания, с посредничеството на фондация „Бългериан ейд мишън” - гр. Банкя. Дарението включва 20 електрически реанимационни легла, 6 детски легла с подвижен механизъм, 28 дунапренови дюшеци, 4 детски дървени легла, 4 легла за новородени, 13 инвалидни колички, стол за баня, проходилки, калъфки и бастуни. Размерът на помощта е значителен, тъй като само едно реанимационно легло струва над 20 000 лева.

Оборудването е предоставено на Клиниката по ортопедия и травматология, Клиниката по педиатрия, Първо и Трето отделение на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, Отделението по неонатология, Клиниката по ушни, носни и гърлени болести и други звена в лечебното заведение.

С новото оборудване пациентите на УМБАЛ - Плевен ще се чувстват по-комфортно по време на лечението си, а това ще допринесе и за по-бързото им възстановяване, категорични са специалистите.

Това е поредното дарение на датската организация у нас, но първото обект на което са пациентите на Университетската болница в Плевен.

 

 
Още статии...
Страница 2 от 17
You are here: Начало